top of page

Love for Dansk Kirurgisk Selskab


 

Vedtaget på Dansk Kirurgisk Selskabs Ekstraordinære Generalforsamling den 20. november 1992.

Revideret ved ekstraord. generalforsamling 27.11.2003.

Re-revideret ved ekstrord. generalforsamling 22.10.2008.

Re-re-revideret ved ekstraord. generalforsamling 23.01.2012- 

Re-re-revideret ved ekstraord. generalforsamling 03.02.2014.

§ l.

Dansk Kirurgisk Selskab har til formål at virke for videnskabeligt samarbejde mellem selskabets
medlemmer og mellem de kirurgiske specialers selskaber samt at arbejde for uddannelse og
forskning indenfor kirurgien.

§ 2.

Efter skriftlig anmodning til bestyrelsen kan denne som Efter indsendelse af ansøgning til sekretariatet kan bestyrelsen som

 

a. Ordinære medlemmer med stemmeret optage læger med dansk autorisation med interesse for Kirurgi.”


b. Ekstraordinære medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed optage:

l. Kirurger fra andre nordiske lande.
2. Videnskabelige og tekniske medarbejdere med akademiske kvalifikationer svarende
til lægeembedseksamen, hvis arbejde har relation til de kirurgiske specialer.
Tvivlstilfælde afgøres af generalforsamlingen.

3. Firmaer med tilknytning til de kirurgiske fagområder.

§ 3.

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan udnævnes af en enig bestyrelse, når udnævnelsen er begrundet i en enestående indsats for kirurgien, for dansk kirurgi eller for Dansk Kirurgisk Selskab.

§ 4.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og bliver effektiv førstkommende l. januar.

§ 5.

Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller af 25 medlemmer. Beslutningen om eksklusion tages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter de i § 15 angivne regler.

§ 6.

Som udmeldt betragtes den, som ikke har betalt kontingent i 2 år. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen.

§ 7.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Ekstraordinært kontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling, på hvis dagsorden det har været opført. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfrie. Ordinære medlemmer, som er fyldt 70 år, eller er afgået fra deres stilling på grund af alder eller sygdom, er kontingentfrie.

§ 8.

Bestyrelsen består af formand, formand ex officio, næstformand, generalsekretær og 2 menige medlemmer. Mindst et af medlemmerne skal være i uddannelsesstilling. Valg til bestyrelsen foregår ved afstemning på generalforsamlingen. Samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen skal medlemmerne opfordres til at indsende forslag til ledige poster som bestyrelsesmedlem, embedsmænd o.s.v. Forslag skal skriftligt være Dansk Kirurgisk Selskabs sekretær i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Nyvalgte medlemmer træder i funktion på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formand og næstformand vælges for 3 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Formand ex officio afgår efter l år. Generalsekretæren kan genvælges for yderligere 3 år, hvorimod de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke umiddelbart kan genvælges til samme post. Under vakance i formandspladsen fungerer næstformanden som formand indtil første ordinære generalforsamling. Generalsekretærens opgave er - med ansvar overfor bestyrelsen - at lede arbejdet vedrørende tilrettelæggelsen af mødeprogrammerne.


§ 9.

Den ordinære generalforsamling vælger for 2 år ad gangen 2 embedsmænd: l kasserer og l sekretær. Genvalg af disse kan finde sted, dog ikke ud over en periode på 6 år. Bestyrelsen kan bestemme, at der skal udbetales honorar til embedsmændene og fastsætte honorarets størrelse. Rejser, som bestyrelsens medlemmer eller embedsmændene foretager på Dansk Kirurgisk Selskabs vegne, betales af selskabet.

§ 10.

Selskabet forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening. Kassereren modtager og kvitterer for medlemskontingent. Regnskabet revideres af godkendt ekstern revisor.

§ 11.

Selskabet er medlem af Dansk Medicinsk Selskab og repræsenteres heri af formand, generalsekretær og evt. andre medlemmer af selskabet udpeget af bestyrelsen for en periode af højst 6 år.

§ 12.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes ordentligvis ved førstkommende ordinære møde i et kalenderår.. Tidspunkt for den ordinære generalforsamling skal meddeles ved annoncering i Ugeskrift for læger og på selskabets hjemmeside (www.kirurgisk-selskab.dk) senest 5 uger før afholdelsen. Forslag til dagsorden, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsorden for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside mindst l0 dage før afholdelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis ønske herom fremsættes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, med mindre selskabets love kræver andet
(jvnf. § 15 og l6). Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde.


§ 13.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes med mindst 3 ugers frist og fortrinsvis afholdes i tilslutning til et ordinært møde.

§ 14.

a. Udvalg til afgrænsede opgaver. Bestyrelsen kan - under ansvar over for generalforsamlingen - nedsætte udvalg til afgrænsede opgaver. Mindst l bestyrelsesmedlem skal være medlem af disse udvalg, men også medlemmer udenfor bestyrelsen og andre sagkyndige - evt. ikke læger - kan have sæde. Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse aflægger Dansk Kirurgisk Selskabs formand eller udvalgets formand beretning ved generalforsamlingen.

b. Permanente udvalg. Medlemmerne udpeges enkeltvis på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamnling ved simpel flertalsbeslutning. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis ønske herom fremsættes. Udvalgets medlemsantal og de specielle interesser, der skal repræsenteres, bestemmes af generalforsamlingen. Om nødvendigt kan andre sagkyndige end Dansk Kirurgisk Selskabs medlemmer - evt. ikke læger - indvælges. Et medlem af Dansk Kirurgisk Selskabs bestyrelse skal sædvanligvis have sæde i udvalget. Medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted én gang. Hvis mere end 50% af udvalget står for udskiftning, er genvalg mulig. Udvalget bestemmer selv sin forretningsorden. Udvalgenes formænd aflægger beretning ved generalforsamlingen.

c. Kirurgisk Forum: Selskabet indkalder to gange årligt de øvrige kirurgiske selskaber til møde i Kirurgisk Forum med det formål at styrke samarbejdet mellem de kirurgiske specialer og koordinere den videnskabelige mødeaktivitet. Selskabet er her repræsenteret ved hele bestyrelsen.


d. Fagområder: På Selskabets generalforsamling vælges medlemmer til de seks fagområdebestyrelser. Valg foregår efter de enkelte fagområders vedtægter. Bestyrelsen forpligter sig til at forhøre sig hos fagområderne, hvor det skønnes relevant. Fagområdebestyrelsernes formænd indkaldes efter behov til deltagelse i DKS’ bestyrelsesmøder, minimum to gange årligt.


§ 15.

Ændring af Dansk Kirurgisk Selskabs love kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringerne. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, der indkaldes jvnf. lovenes § l3. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. Vedtagelse kræver også her 2/3 majoritet.

§ 16.

Selskabets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på en generalforsamling, på hvis dagsorden emnet har været opført. Før opløsningen er gyldig, skal den godkendes med 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer.

olga-kononenko-EIn4rkoE_r8-unsplash.jpg

Vedtægter

På denne side kan du læse Dansk Kirurgisk Selskabs vedtægter. 

bottom of page