top of page

Abstracts og posters

arrow-white.png

Lippmann Prisen

arrow-white.png

Abstracts og posters ved Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde

 

FRIE FOREDRAG/POSTERS

DKS indkalder hvert år abstracts til foredrag og poster konkurrence. Foredraget har varierende længde, idet vi tilstræber så mange som muligt kan præsentere.


Der er to forskellige scenarier:
1) Foredrag af 7 minutters varighed med 3 minutters spørgetid.
2) Foredrag af 5 minutters varighed med 2 minutters spørgetid.


Det fremgår af programmet, hvad man er blevet tildelt.


De foredrag, der ikke optages til mundtlig præsentation, kan præsenteres som poster. Udvalgte postere skal præsenteres med et slide oralt i 2 min. Der er intet krav om fysisk poster.


Præsentation af foredrag eller poster forudsætter tilmelding til årsmødet på
selskabets hjemmeside.


Ved afslutningen af årsmødet belønnes de fire bedste foredrag/posters med en pris.

Abstractvejledning

Abstracts udformes svarende til Ugeskriftets vejledning med:

 • titel

 • forfattere

 • afdeling

 • baggrund

 • metode

 • resultater

 • konklusion

 

OBS:

 • A4 format

 • enkelt linieafstand

 • max. 2.500 karakterer inklusive mellemrum.

 • Typografi: Calibri - størrelse 11.

 • Titel – fede typer.

 • Forfattere og afdelinger – kursiv

 • Tekst – almindelig type, men overskrifter (baggrund, metode, resultater og konklusion) fede typer.

 

Ved fremsendelse:

Angiv hvilket fagområde præsentationen skal indgå i. Den fremsendte fil skal være døbt med navn på abstract.

 

Dansk Kirurgisk Selskab anvender en digital formular til indsendelse og bedømmelse af abstract. Du vil blive guidet igennem i forhold til korrekt format samt navn på dit abstract. Link til upload af abstract lægges normalt på hjemmesiden i løbet af juni måned med deadline for fremsendelse medio september. Indkaldelse af abstracts fremsendes til selskabets medlemmer via mail og annonceres på hjemmesiden samt på Facebook og LinkedIn.

Postervejledning

 • Posters ophænges på posterboards.

 • Posteren bør have en bredde af 94 cm og en højde af 135 cm for at passe til posterboardet.

 • Posteren skal være ophængt på første dag for årsmødet (typisk torsdag) senest kl. 10.00 og skal være nedtaget igen sidste dag (typisk fredag) senest kl. 17.00. Glemte postere opbevares ikke.

 • Såfremt man har svært ved at nå opsætningen af posteren kan man aflevere den til sekretærerne. Du skal i så fald sikre dig, at din poste er tydeligt nummeret i forhold til posteroversigten på hjemmesiden.

Lippmann fonden

Fondens navn og stifter

§ 1. Fondens navn er Lippmann fonden

§ 2. Fonden er stiftet den 16. december 1977 af direktør Ole Lippmann. 

Fondens hjemsted og formål

§ 3. Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 

§ 4. Fondens formål er at yde støtte til: 

1) Dansk erhvervsliv samt lægevidenskabelige og humanitære formål. 

2) Ole Lippmanns familie, herunder hans descendens og disses ægtefæller. 

3) Formål, der af bestyrelsen skønnes at være almennyttige. 

Formål

§ 5. Fondens formue bestod ved oprettelsen i 1977 af en af stifterne ved gavebrev overdraget

aktiepost i Simonsen & Weel's Eftf. A/S på nominelt 450.000 kr. Fonden afhændede aktieposten i Simonsen & Weel's Eftf. A/S den 1. juni 1997. Fondens formue foreligger herefter i obligationer, tilgodehavender og bankindeståender. 

Pr. 31. december 1998 androg fondens aktiver 15.421.712 kr. Heraf udgjorde fondens egenkapital ultimo 1998 14.993.542 kr. 

 

§ 6. Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne. 

Bestyrelsen afgør, hvorledes fondens midler skal anbringes og investeres inden for de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte regler om anbringelse af fondens midler. I sin forvaltning må bestyrelsen dog kun med samtykke af Civilretsdirektoratet i egenskab af fondsmyndighed foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, fundatsen ikke kan overholdes. 

Lippmann pris - modtagere ​

 

(Tidligere S&W prisen indtil 1999).

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000    
2001    
2002    
2003    
2004   
2005 
2006 
2007  
2008
2009 
2010
2011
2012 
2013 
2014
2015
2016
2017
2018    
2019 
2020

Flemming Moesgaard
Peter Iversen
Peer Michael Christiansen
Claus Hovendal
Finn Gottrrup
Henrik Kehlet
Peter Funch Jensen

Niels Thorndahl Kromann
Ingen
Henrik Harling
Tove Nilsson
Niels Qvist
Steen Buntzen
Søren Laurberg
Peter Bo Jørgensen
Lars Bo Svendsen
Per Gandrup
Michael Bau Mortensen
Henrik Stig Jørgensen
Lene Hjerrild Iversen
Peter Nørgaard Larsen

bottom of page